Paketa dhe Tarifa


Merrni informacion rreth Paketave SuperMiks të IPTV me kanalet Tring dhe informohuni rreth ofertës më të fundit.

Merrni informacion rreth paketave SuperMiks IPTV me kanalet Digitalb dhe informohuni rreth ofertës më të fundit.

Tani shërbimin e IPTV-së mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore. Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës për të gjithë periudhën e kontratës.

Tani shërbimin e IPTV-së mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore. Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës për të gjithë periudhën e kontratës.

Tani shërbimin e IPTV-së mund ta marrësh edhe për periudha 3 apo 6 mujore. Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës për të gjithë periudhën e kontratës.

Tani shërbimin e IPTV-së mund ta marrësh edhe për periudha 1, 3 apo 6 mujore. Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës për të gjithë periudhën e kontratës.
Përditësuar: 26 Shtator 2016