Dekoderi

Ky produkt është projektuar që të zhvillohet dhe për pasojë, ai përfiton nga përditësimet e software të siguruara dhe instaluara automatikisht nga ofruesi juaj i shërbimit. ALBtelecom Sh.A
rezervon të drejtën që të përditësojë automatikisht software-in në produkt me qëllim përmirësimin e funksionimit te produktit.

Gjatë përditësimeve të software Dekoderi HD ALBtv nuk mund dhe nuk duhet të fiket derisa software të përditësohet tërësisht.

Herën e parë që ndizet, është e mundur që Dekoderi HD ALBtv të fillojë menjëherë përditësimin vetë me software-in operacional të fundit. Është e rëndësishme që gjatë përditësimit
të software Dekoderi HD ALBtv të mos fiket. Përditësimi i software përfundon pas pak minutash dhe pastaj është i gatshëm që të gëzoni dobitë e plota të shërbimit të ri ALBtv.

Kliko këtu për të shkarkuar Manualin e përdorimit të Dekoderit.

Përditësuar: 26 Shtator 2016