Grupi SuperFamilja

AT_web_870x155_al.jpg (6)

E gjithë familja merr shërbimet e telekomunikacionit nga ALBtelecom

...me SuperFamilja!

 • Deri në 100% zbritje çdo muaj për paketën tënde me IPTV / Internet /Telefoni fikse
 • Deri në 4GB Internet dhuratë çdo muaj për numrat celularë të grupit
 • Shërbimi Klik-On, ekskuzivisht për ty!

Je pjesë e një grupi Superfamilja?

…me SuperFamilja tani përfiton:

 • 200 Lekë zbritje në tarifën mujore të shërbimit fiks

Për anëtarët individual me parapagesë dhe planet tarifore Control - për cdo aktivizim të paketave Super nga anëtarët mobile me parapagesë dhe control, aplikohen 200 Lekë zbritje në faturën e fiksit.

Për numrat me kontratë individuale – për secilin numër me kontratë individuale që është anëtar i grupit SuperFamilja, në datën 1 të cdo muaji nëse kontrata është në status aktiv dhe nuk ka fatura të papaguara, 200 Lekë zbritje do të aplikohet në faturën e fiksit.

 • 1 GB internet dhuratë çdo muaj

Për numrat individual me parapagesë dhe planet tarifore Control - ditën e nesërme pas cdo aktivizimi të paketave Super.

Për numrat me kontratë individuale - në datën 1 të cdo muaji nëse kontrata është në status aktiv dhe nuk ka fatura të papaguara.

Shenim: Ndryshimet e sipërpërmendura do të aplikohen vetëm për klientët që bëhen pjesë e grupit Superfamilja duke nisur nga data 02.07.2020. Klientët që jane bërë pjesë e Superfamiljes përpara datës 02.07.2020 do të preken nga ndryshimet duke filluar nga data 02.08.2020 për shkak të detyrimit për njoftim paraprak 30 ditor

 

Zbritja në tarifën mujore të shërbimit IPTV, Internet apo Fiks mund të perfitohet nga aktiviteti i anëtarëve mobile të grupit, me parapagesë dhe me kontratë individuale.

 1. Vlera prej 200 Lekesh (me TVSH) do të zbritet në tarifën mujore të “shërbimeve fikse” (që përfshin Telefoni fikse dhe/ose IPTV dhe/ose internet). Kjo zbritje do të aplikohet për çdo blerje të paketave Super nga anëtarët mobile me parapagesë dhe ne planet Control te grupit SuperFamilja, dhe për çdo anetar me kontratë individuale që në datën 1 të cdo muaji nuk ka detyrime te pashlyera.
 2. Vlera totale e zbritjes që aplikohet në faturën e fiksit llogaritet duke mbledhur nga 200 lekë për cdo paketë Super te aktivizuar nga anëtaret mobile dhe nga 200 leke për cdo numër me kontratë qe nuk ka fatura të papaguara në datën 1 të muajit. Vlera prej 200 Lekë zbritje është me TVSH.
 3. Përfitimet e të qenit pjesë e Grupit SuperFamilja mund të sigurohen vetëm për paketat mujore Super mobile me parapagesë që janë aktivizuar pasi numri mobile ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e Grupit.
 4. Në muajin në të cilin krijohet Grupi, zbritja prej 200 Lekë do të llogaritet vetëm për paketat mujore mobile me parapagesë dhe anëtarët me kontratë individuale që janë aktivizuar pasi numri mobile ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e Grupit.
 5. Nëse numrat me kontratë individuale pjesë e grupit SuperFamilja janë të bllokuara në mënyrë të njëanëshme apo të dyanëshme për shkak të mospagesave, zbritja prej 200 Lekë nuk do të aplikohet në faturën e fiksit për sa kohë shërbimet në fiks janë të bllokuara.
 6. Zbritja prej 200 Leke (me TVSH) do te aplikohet edhe nëse anëtarët mobile të grupit SuperFamilja janë pjesë e ofertave promocionale që ofrojnë zbritje në paketat mujore mobile Super me parapagesë.

 

Përditësuar: 9 Tetor 2017