Tarifat Standarde

Thirrje
1. Kombëtare 15 Lekë/min
2. Fiks 15 Lekë/min
3. Ndërkombëtare
Zona 1 66 Lekë/min
Zona 2 102 Lekë/min
Zona 3 102 Lekë/min
Zona 4 180 Lekë/min
Zona 5 420 Lekë/min
SMS
1. Kombëtare 12 Lekë/SMS
2. Ndërkombëtare 18 Lekë/min
MMS
1. Brenda rrjetit 16.2 Lekë/MMS
2. Kombëtare 36 Lekë/MMS
3. Ndërkombëtare 80 Lekë/MMS
Internet
Internet (për10 kB) 0.1 Lekë/10kB
Përditësuar: 1 Shtator 2021