Grupi SuperFamilja

Carousel&Article_Super Familja_Article Banner copy (6).png

Ti që je special, krijo tani këtu grupin SuperFamilja dhe merr shërbimet nga ALBtelecom me SUPER ZBRITJE!

Bëhu pjesë e grupit tënd Superfamilja dhe përfito:

- 200 Lekë zbritje deri në FALAS, për tarifën mujore të shërbimit fiks

1 GB me çdo aktivizim të Paketave Super apo për çdo anëtar mobile me kontratë

Internetin e shtëpisë dy herë më të shpejtë

për të krijuar grupin tënd SuperFamilja!

 ▪ Për anëtarët individual me parapagesë dhe planet tarifore Control - për çdo aktivizim të paketave Super (duke filluar nga Super 700) nga anëtarët mobile me parapagesë dhe control, aplikohen 200 Lekë zbritje në faturën e fiksit.

Për numrat me kontratë individuale – për secilin numër me kontratë individuale që është anëtar i grupit SuperFamilja, në datën 1 të cdo muaji nëse kontrata është në status aktiv dhe nuk ka fatura të papaguara, 200 Lekë zbritje do të aplikohet në faturën e fiksit.

 • 1 GB internet dhuratë çdo muaj

 

Për numrat individual me parapagesë dhe planet tarifore Control - ditën e nesërme pas cdo aktivizimi të paketave Super (duke filluar nga Super 700).

Shembull:

 1. Nëse paguan 2,300 Lekë për SuperFibra IPTV, me grupin SuperFamilja do të paguash vetëm 1,500 Lekë, nëse 4 anëtarët e grupit tënd kanë Super Smart 1,500.
 2. Nëse paguan 700 Lekë për SuperFibra Start Internet, me grupin SuperFamilja shërbimin do ta përfitosh FALAS, nëse anëtarët e grupit tënd aktivizojne 4 paketa Super Pa Limit, 700 Lekë. 

Për numrat me kontratë individuale - në datën 1 të cdo muaji nëse kontrata është në status aktiv dhe nuk ka fatura të papaguara.

 

Shenim: Ndryshimet e sipërpërmendura do të aplikohen vetëm për klientët që bëhen pjesë e grupit Superfamilja duke nisur nga data 02.07.2020. Klientët që jane bërë pjesë e Superfamiljes përpara datës 02.07.2020 do të preken nga ndryshimet duke filluar nga data 02.08.2020 për shkak të detyrimit për njoftim paraprak 30 ditor

Për ty që ke një kontratë me ALBtelecom për cilëndo nga shërbimet fikse: IPTV, Internet apo Fiks me paketat për familjarë.

 1. Plotëso këtu kërkesën për të krijuar grupin SuperFamilja. Sipas zgjedhjes tënde, mund të bësh pjesë të grupit nga 1 deri në 4 numra celularë, të cilët duhet të jenë në planet tarifore Standard me Parapagesë, Super Riniring, Control apo Super Smart Individual.
 2. Plotëso këtu kërkesën për të modifikuar grupin SuperFamilja (për të shtuar/hequr një nga anëtarët e grupit tuaj).
 3. Dërgo kërkesën sëbashku me dokumentat (a. Numrin Fix dhe Mobile që do të jenë pjesë e grupit SuperFamilja, si dhe përcakton kush do të bëhet Lider Mobile i grupit, b. Një foto të personit që zotëron kontratën e numrit fiks të grupit ku shfaqet fytyra dhe pranë fytyrës shfaqet ID, c. Një foto nga afër e ID-së.) në superfamilja@albtelecom.al.
 4. Ose, vizito në dyqanin më të afërt dhe plotëso deklaratën me numrat celularë ALBtelecom Mobile që dëshiron të përfshish në grup.

Nëse numrat e familjarëve të tu bëjnë pjesë në një operator tjetër, ftoji ata të kalojnë numrin në ALBtelecom Mobile nëpërmjet portabilitetit të numrit: me të njëjtin numër, me paketa më të mira. Sapo të jenë bërë pjesë e ALBtelecom Mobile, mund të kërkosh t’i bësh pjesë të grupit tënd në një nga dyqanet ALBtelecom ose duke plotesuar kërkesën këtu.

Për ty që ke një numër me parapagesë ALBtelecom Mobile në planet standard me Parapagesë, SuperRiniring, Control apo Super Smart Individual.

 

 1. Nëse televizionin/internetin apo telefoninë fikse në familjen tënde e ke marrë nga një operator tjetër, të duhet vetëm të provosh një nga paketat SuperMiks nga ALBtelecom. Mund të përfitosh deri në 100% zbritje në faturë për paketën tënde SuperMiks. Behu Superfamilja dhe përfito ofertën

Zbritja në tarifën mujore të shërbimit IPTV, Internet apo Fiks mund të perfitohet nga aktiviteti i anëtarëve mobile të grupit, me parapagesë dhe me kontratë individuale.

 1. Vlera prej 200 Lekesh (me TVSH) do të zbritet në tarifën mujore të “shërbimeve fikse” (që përfshin Telefoni fikse dhe/ose IPTV dhe/ose internet). Kjo zbritje do të aplikohet për çdo blerje të paketave Super (duke filluar nga Super 700) nga anëtarët mobile me parapagesë dhe ne planet Control te grupit SuperFamilja, dhe për çdo anetar me kontratë individuale që në datën 1 të cdo muaji nuk ka detyrime te pashlyera.
 2. Vlera totale e zbritjes që aplikohet në faturën e fiksit llogaritet duke mbledhur nga 200 lekë për cdo paketë Super (duke filluar nga Super 700) te aktivizuar nga anëtaret mobile dhe nga 200 leke për cdo numër me kontratë qe nuk ka fatura të papaguara në datën 1 të muajit. Vlera prej 200 Lekë zbritje është me TVSH.
 3. Përfitimet e të qenit pjesë e Grupit SuperFamilja mund të sigurohen vetëm për paketat mujore Super mobile me parapagesë (duke filluar nga Super 700) që janë aktivizuar pasi numri mobile ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e Grupit.
 4. Në muajin në të cilin krijohet Grupi, zbritja prej 200 Lekë do të llogaritet vetëm për paketat mujore mobile me parapagesë dhe anëtarët me kontratë individuale që janë aktivizuar pasi numri mobile ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e Grupit.
 5. Nëse numrat me kontratë individuale pjesë e grupit SuperFamilja janë të bllokuara në mënyrë të njëanëshme apo të dyanëshme për shkak të mospagesave, zbritja prej 200 Lekë nuk do të aplikohet në faturën e fiksit për sa kohë shërbimet në fiks janë të bllokuara.
 6. Zbritja prej 200 Leke (me TVSH) do te aplikohet edhe nëse anëtarët mobile të grupit SuperFamilja janë pjesë e ofertave promocionale që ofrojnë zbritje në paketat mujore mobile Super me parapagesë (duke filluar nga Super 700).
 1. Brenda grupit SuperFamilja, të gjithë anëtarët mobile të grupit familjar përfitojnë 1 GB internet bonus çdo muaj, me vlefshmëri mujore sipas kushteve me poshte:
 • Per numrat individual me parapagese dhe ne planet control - pas cdo aktivizimi te paketave Super (duke filluar nga Super 700).
 • Per numrat me kontrate - në daten 1 të cdo muaji nëse kontrata eshte në status aktiv dhe nuk ka fatura te papaguara.
 1. Vëllimi i internetit bonus do të shpenzohet me intervale çdo 10 KB.
 2. Përfitimet e paketave mujore dhe të bonusit me internet nuk janë të vlefshme në roaming.
 3. Balanca e paketave mujore mund të verifikohet duke dërguar një SMS me tekst “Balance” drejt numrit 145.

Për përdorimin dhe përfitimet e Grupit SuperFamilja

 1. Të gjithë pajtimtarët e shërbimeve fikse apo mobile, pjesë e planeve tarifore individuale (për shërbimet fikse me kontratë

dhe për shërbimin mobile me planet tarifore me parapagesë dhe me kontratë individuale) kanë mundësi të jenë pjese e grupit SuperFamilja të krijuar nga një numër fiks ose të marrin ftesa prej numrit fiks për të qënë pjesë e grupit SuperFamilja.

 1. Një numër fiks, apo mobile me planet tarifore Standard me parapagesë, Super Riniring, Control individuale apo Super Smart individual, mund të jetë pjesë e vetëm një grupi SuperFamilja.
 2. Grupi SuperFamilja do të ketë minimumi 2 anëtarë (një anëtar me numër fiks dhe një anëtar me numër mobile) dhe maksimumi 5 anëtarë (një anëtar me numër fiks dhe deri në 4 anëtarë me numra mobile).
 3. Anëtarët mobile që bëhen pjesë e grupit do të marrin një SMS informues për grupin ku janë bërë pjesë dhe nëse nuk janë dakord mund të telefonojnë brenda 48 orësh drejt Shërbimit të Klientit në numrin 123 për të kërkuar heqjen e numrit të tyre nga grupi.
 4. Të gjithë anëtarët e grupit SuperFamilja nuk mund të largohen nga grupi brenda afatit kohor prej 90 ditësh nga momenti i anëtarësimit në grup, përveç rasteve kur anëtarët e Grupit SuperFamilja refuzojnë të jenë pjesë e grupit deri në 48 orë nga momenti i anëtarësimit.
 5. Pajtimtari zotërues i numrit fiks mund të heqë anëtarët ekzistues të Grupit SuperFamilja pas 90 ditësh nga momenti i hyrjes në grup dhe të çaktivizojë Grupin pas 90 ditësh nga krijimi i tij.
 6. Operatori dhe/ose Shoqëria/Personat e autorizuar prej tij, do të përpunojnë në bazë të parashikimeve të bëra në legjislacionin në fuqi, të dhënat personale të pajtimtarëve me qëllim krijimin, funksionimin dhe modifikimin e Grupit SuperFamilja.

 

Përfitimet e anëtarëve të grupit SuperFamilja

 1. Vlera prej 200 Lekesh (me TVSH) do të zbritet në tarifën mujore të “shërbimeve fikse” (që përfshin Telefoni fikse dhe/ose IPTV dhe/ose internet). Kjo zbritje do të aplikohet për çdo blerje të paketave Super (duke filluar nga Super 700) nga anëtarët mobile me parapagesë dhe ne planet Control te grupit SuperFamilja, dhe për çdo anetar me kontratë individuale që në datën 1 të cdo muaji nuk ka detyrime te pashlyera.
 2. Përfitimet e të qenit pjesë e Grupit SuperFamilja mund të sigurohen vetëm për paketat mujore Super mobile me parapagesë (duke filluar nga Super 700) që janë aktivizuar pasi numri mobile ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e Grupit,
 3. Në muajin në të cilin krijohet Grupi, zbritja prej 200 Lekë do të llogaritet vetëm për paketat mujore mobile me parapagesë dhe anëtarët me kontratë individuale që janë aktivizuar pasi numri mobile ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e Grupit.
 4. Zbritja e përmendur në pikën 7 nuk e kalon me vlerë negative pajtimin mujor të shërbimeve fikse, që do të thotë se vlera e tarifës mujore të sherbimit të telefonisë fikse shkon deri në 0 Lekë për muajin e dhënë në varësi të aktivizimeve të paketave mujore mobile me parapagesë nga anëtarët e grupit.
 5. Zbritja do të aplikohet vetëm në tarifën mujore të shërbimive fikse dhe jo në faturën totale që gjeneron pajtimtari për shkak të konsumit jashtë përfitimeve të tarifës së cilës i përket.
 6. Nëse shërbimet fikse janë të bllokuara në mënyrë të njëanëshme apo dyanëshme për shkak të mospagesave, atëherë aktivizimet e paketave mujore mobile me parapagesë nga anëtarët e grupit dhe pajtimet mujore për anëtarët me kontratë individuale nuk do të ofrojnë zbritje në tarifën mujore të shërbimive fikse për sa kohë shërbimet fikse janë të bllokuara.
 7. Zbritja prej 200 Leke (me TVSH) do te aplikohet edhe nëse anëtarët mobile të grupit SuperFamilja janë pjesë e ofertave promocionale që ofrojnë zbritje në paketat mujore mobile Super me parapagesë (duke filluar nga Super 700).
 8. Brenda grupit SuperFamilja, të gjithë anëtarët mobile të grupit familjar përfitojnë 1 GB internet bonus çdo muaj, me vlefshmëri mujore sipas kushteve me poshte:
 • Per numrat individual me parapagese dhe ne planet control - pas cdo aktivizimi te paketave Super (duke filluar nga Super 700).
 • Per numrat me kontrate - në daten 1 të cdo muaji nëse kontrata eshte në status aktiv dhe nuk ka fatura te papaguara.
 1. Vëllimi i internetit bonus do të shpenzohet me intervale çdo 10 KB.
 2. Përfitimet e paketave mujore dhe të bonusit me internet nuk janë të vlefshme në roaming.
 3. Balanca e paketave mujore mund të verifikohet duke dërguar një SMS me tekst “Balance” drejt numrit 145.

 

Largimi nga grupi SuperFamilja

 1. Nëse kontrata e numrit fiks mbyllet me kërkesë te pajtimtarit apo për arsye mospagesash, atëherë grupi shpërbëhet automatikisht.
 2. Nese një anëtar grupi është regjistruar në paketat mujore mobile dhe më pas largohet nga grupi, paketa do të vazhdojë të jetë e vlefshme deri në momentin e përfundimit të vlefshmërisë së saj, ndërsa vëllimi i bonusit me internet do të ndërpritet menjehërë nëse nuk është konsumuar.
 3. Në rastet kur anëtarët largohen nga rrjeti ALBtelecom apo numrat mbyllen, atëherë ata hiqen automatikisht nga grupi SuperFamilja, dhe mund të zëvendësohen me anëtarë të tjerë nëse numri maksimal i anëtarëve nuk është plotësuar.
 4. Nëse grupi përbëhet nga një numer fiks dhe një numër mobile dhe numri mobile largohet nga rrjeti apo mbyllet, grupi do të shpërbëhet automatikisht.
 5. Në rast se grupi SuperFamilja shpërbëhet, të gjithë anëtarët e grupit do të njoftohen me një SMS.

 

ALBtelecom mund t’i ndryshojë ne çdo kohë këto “Kushte dhe Afate”, vetëm nëpërmjet Njoftimit individual të pajtimtarit (i cili mund të jetë edhe me SMS ose telefonatë nëpërmjet platformes IVR ose web-redirect apo Pop-Up) të paktën 30 (tridhjetë) ditë përpara hyrjes në fuqi të tyre, njoftim i cili në rastet kur nuk përmban detaje të mjaftueshme të ndryshimeve, do të përmbajë adresën se ku janë publikuar ndryshimet përkatëse. Nëse Pajtimtari i ALBtelecom brenda 30 diteve nga data e Njoftimit nuk bën kërkesë për mbyllje të Grupit SuperFamilja, automatikisht do të hyjnë në fuqi kushtet e reja për përdorimin dhe përfitimet e Grupit SuperFamilja.

 

Përditësuar: 14 Dhjetor 2021