THIRRJE  E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM  SH.A

Tiranë, më 01/08/2019

Aksionarëve të ALBtelecom sh.a

Në emër të ALBTELECOM SH.A (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) shoqëri aksionare, me adresë në Autostradën Tiranë – Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin Nr. 20820, datë 16.02.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, (www.albtelecom.al).

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të ALBtelecom

Vendi: ALBtelecom sh.a.

Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 7, Kashar, Shqipëri

Data: 22/08/2019

Ora: 10:00

Rendi i ditës për këtë Mbledhje propozohet:

  1. Marrja e vendimit për abrogimin e Vendimit nr.2, datë 18.07.2019 të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.
  2. Marrja e Vendimit bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, Neni 136, në lidhje me procesin e rinovimit të Licencës/Autorizimit Individual për përdorimin e frekuencave në brezat 900 MHz dhe 1800 MHz për një periudhë vlefshmërie 15 vjet.
  3. Të ndryshme.

Për cdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem kontaktoni Z.Ervin Shpori, Drejtor i Grupit Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës, njëkohësisht dhe Sekretar i Mbledhjes, në adresën: Autostrada Tiranë- Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Tahsin YILMAZ

Administrator

Përditësuar: 31 Korrik 2019