THIRRJE  E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM  SH.A

Tiranë, më 21/12/2021

Aksionarëve të ALBtelecom sh.a

Në emër të ALBtelecom SH.A (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) shoqëri aksionare, me adresë në Rruga Muhedin Llagami, Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin Nr. 20820, datë 16.02.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, www.albtelecom.al.

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë

Vendi: ALBtelecom sh.a.

Rruga Muhedin Llagami, Kompleksi Square21, Tiranë

Data: 13/01/2022

Ora: 11:00

Rendi i ditës për këtë Mbledhje propozohet:

  1. Miratimi i ndryshimeve në përbërjen e anëtarëve të Këshillit të Administrimit;

  1. Të ndryshme.

Për cdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem kontaktoni Z.Ervin Shpori, Drejtor i Grupit Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës, njëkohësisht dhe Sekretar i Mbledhjes, në adresën: Rruga Muhedin Llagami, Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Bilgen ALDAN

_______________

Administrator

Përditësuar: 21 Dhjetor 2021