THIRRJE  E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM  SH.A

Tiranë, më 17.01.2022

Aksionarëve të ALBtelecom sh.a

Në emër të ALBtelecom SH.A (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) shoqëri aksionare, me adresë në Rruga “Muhedin Llagami”, Kompleksi “Square21”, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin Nr. 20820, datë 16.02.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, www.albtelecom.al.

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë

Vendi: ALBtelecom sh.a.

Rruga “Muhedin Llagami”, Kompleksi “Square21”, Tiranë

Data: 09/02/2022

Ora: 11:00

Rendi i ditës për këtë Mbledhje propozohet:

  1. Miratimi i ndryshimeve në përbërjen e anëtarëve të Këshillit të Administrimit;

  1. Të ndryshme.

Për çdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem kontaktoni Z. Ervin Shpori, Drejtor i Grupit Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës, njëkohësisht edhe Sekretar i Mbledhjes, në adresën: Rruga “Muhedin Llagami”, Kompleksi “Square21”, Tiranë, Shqipëri.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Bilgen ALDAN

_______________

Administrator

Përditësuar: 17 Janar 2022