THIRRJE E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM SH.A

Tiranë, më 05/12/2022

Aksionarëve të ALBtelecom SHA

Në emër të ALBtelecom SHA (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) shoqëri aksionare, me adresë në Rruga Muhedin Llagami, Kompleksi Square21, Tirane, Shqipëri, regjistruar me Vendimin Nr. 20820, datë 16.02.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, (www.albtelecom.al).

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë

Vendi: ALBtelecom sh.a.

Rruga Muhedin Llagami, Kompleksi Square21, Tirane

Data: 27/12/2022

Ora: 11:30

Rendi i ditës për këtë Mbledhje propozohet:

 1. Miratimi i (1) Marrëveshjes së Bashkimit me përthithje ndërmjet ONE Telecommunications SHA dhe ALBtelecom SHA (2) Raporti i Përbashkët i Administratorëve dhe (3) Raporti i Ekspertit të Pavarur;
 2. Miratimi i ndryshimit të vlerës nominale të aksionit të Shoqërisë Përthithëse nga 1000 lekë për aksion në 1 lekë për aksion;
 3. Miratimi i rritjes së kapitalit të Shoqërisë Përthithëse nga 813,822,000 lekë në 863,826,822 lekë;
 4. Miratimi i strukturës së re aksionare të Shoqërisë Përthithëse;
 5. Miratimi i Statutit të ri të Shoqërisë Përthithëse, duke përfshirë:
 6. ndryshimi i emrit të shoqërisë në “ONE Albania” SHA;
 7. ndërrimi i selisë në Rr. “Muhedin LLagami”, Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri;
 • emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë si më poshtë:
 • Gábor Tomcsányi – Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës;
 • András Kunosi – Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës;
 • Zoltán Simon – Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës.
 1. emërimi i anëtarëve të Bordit të Administratorëve të Shoqërisë si më poshtë:
 • Péter Krisztián Fekete - Kryetar i Bordit të Administratorëve;
 • Emil Petkov Georgakiev – Anëtar dhe Drejtor Ekzekutiv i Shoqërisë;
 • Róbert Budafoki - Anëtar i Bordit të Administratorëve;
 • Csaba Ferenc Thurzó - Anëtar i Bordit të Administratorëve;
 • Aladin Ádám Linczényi - Anëtar i Bordit të Administratorëve;
 • László Blénessy - Anëtar i Bordit të Administratorëve.
 1. Të ndryshme.

Për cdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem kontaktoni Znj. Venera Merkaj, Drejtoreshe e Menaxhimit të Kontratave, njëkohësisht dhe Sekretar i Mbledhjes, në adresën: Rruga Muhedin Llagami, Kompleksi Square21, Tiranë, Shqipëri.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

ALBTELECOM

Përditësuar: 5 Dhjetor 2022