THIRRJE  E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM  SH.A

Tiranë, më 06/06/2022

Aksionarëve të ALBtelecom sh.a

Në emër të ALBTELECOM SH.A (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) shoqëri aksionare, me adresë në: Rruga “Muhedin Llagami” Kompleksi “Square 21”, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin Nr. 20820, datë 16.02.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

(www.albtelecom.al).

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë

Vendi: ALBtelecom sh.a.

Rruga Muhedin Llagami, Kompleksi “Square21”, Tiranë

Data: 28/06/2022

Ora: 11:00

Rendi i ditës për këtë Mbledhje propozohet:

  1. Miratimi i Dokumenteve të miratuara me Vendimin e Këshillit të Administrimit Nr. 8, datë 30 maj 2022:
  • Raporti i Veprimtarisë së vitit 2021 të Shoqërisë;
  • Pasqyrat financiare për vitin 2021 për Shoqërinë dhe Raporti i Ekspertit kontabël të

autorizuar - Mazars shpk;

  • Deklarata e Mirëadministrimit të Shoqërisë per vitin 2021;
  1. Vendimi mbi shpërndarjen ose jo të fitimeve vjetore për Vitin Financiar 2021.
  2. Shkarkimi nga përgjegjësia e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë në lidhje me administrimin e Shoqërisë per Vitin 2021.
  3. Miratimi i emërimit të Mazars shpk si ekspert kontabël i autorizuar për një afat një vjeçar duke filluar nga 26/05/2022, për auditimin e vitit financiar 2022.
  4. Të ndryshme.

Për çdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem kontaktoni Z. Ervin Shpori, Administrator i ALBtelecom sh.a, në adresën e mëposhtme:

Rruga “Muhedin Llagami” Kompleksi Square 21, Tirana, Albania

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Ervin SHPORI

_____________________

ADMINISTRATOR

Përditësuar: 3 Qershor 2022