THIRRJE E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM SH.A

Tiranë, më 06/02/2020

Aksionarëve të ALBtelecom sh.a

Në emër të ALBTELECOM SH.A (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) shoqëri aksionare, me adresë në Autostradën Tiranë – Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin Nr. 20820, datë 16.02.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, (www.albtelecom.al).

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë

Vendi: ALBtelecom sh.a.

Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 7, Kashar, Shqipëri

Data: 26/02/2020

Ora: 11:00

Rendi i ditës për këtë Mbledhje propozohet:

  1. Miratimi i Znj. Bilgen Aldan në detyrën e anëtares në Këshillin e Administrimit të Shoqërisë për një afat 3 vjecar;
  2. Të ndryshme.

Për cdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem kontaktoni Z. Ervin Shpori, Drejtor i Grupit Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës, njëkohësisht dhe Sekretar i Mbledhjes, në adresën: Autostrada Tiranë- Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Tahsin YILMAZ

_______________

ADMINISTRATOR

Përditësuar: 5 Shkurt 2021