THIRRJE  E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM  SH.A

Tiranë, më 27/06/2019

Aksionarëve të ALBtelecom sh.a

Në emër të ALBTELECOM SH.A (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) shoqëri aksionare, me adresë në Autostradën Tiranë – Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin Nr. 20820, datë 16.02.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, (www.albtelecom.al).

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë

Vendi: ALBtelecom sh.a.

Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 7, Kashar, Shqipëri

Data: 18/07/2019

Ora: 11:00

Rendi i ditës për këtë Mbledhje propozohet:

  1. Miratimi i Dokumenteve të miratuara me Vendimin Nr.4, datë 22 maj 2019 të Këshillit të Administrimit:
  • Raporti i Veprimtarisë së vitit 2018 të Shoqërisë;
  • Pasqyrat Financiare për vitin 2018 për Shoqërinë dhe Raportin e Ekspertit Kontabël të Autorizuar - Mazars sh.p.k;
  • Deklarata e Miradministrimit të Shoqërisë për vitin 2018;
  1. Miratimi i shpërndarjes ose jo të fitimeve vjetore për Vitin Financiar 2018.
  2. Shkarkimi nga përgjegjësia e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë në lidhje me administrimin e Shoqërisë për Vitin 2018.
  3. Miratimi i emërimit të Mazars sh.p.k, në cilësinë e Ekspertit Kontabel të Autorizuar për një periudhë 1 vjeçare, duke filluar nga data 27.05.2019, për kontrollin e vitit ushtrimor 2019.
  4. Miratimi i shtimit të objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke shtuar në Nenin 4 të Statutit të Shoqërisë paragrafin 4.8, parashikimin si vijon:

4.8 Ofrimi i shërbimeve IT të menaxhuara, duke përfshirë por pa u kufizuar te ofrimi i shërbimeve “Cloud”, mirëmbajtje dhe zhvillim faqe interneti, ofrimi i shërbimeve në fushën e kamerave të survejimit, ofrimi i shërbimeve të aksesit pa kabëll WiFi, ofrimi i shërbimit të monitorimit GPS. Dhënie me qira dhe shitje pajisjesh monitorimi GPS dhe çdo aksesor të tyre.

  1. Marrja e Vendimit në lidhje me procesin e rinovimit të Licencës/Autorizimit Individual për përdorimin e frekuencave në brezat 900 MHz dhe 1800 MHz, bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, Neni 136.
  2. Të ndryshme;

Për cdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem kontaktoni Z. Ervin Shpori, Drejtor i Grupit Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës, njëkohësisht edhe Sekretar i Mbledhjes, në adresën: Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Tahsin YILMAZ

_______________

Administrator

Përditësuar: 26 Qershor 2019