Oferta reference te aksesit Bitstream

Qëllimi i lidhjes së kësaj Oferte Referencë është përcaktimi i kritereve dhe procedurave për rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet ALBtelecom dhe Operatorit Përfitues lidhur me shërbimet e aksesit Bitstream me qëllim ofrimin e aksesit Operatorit Përfitues sipas Licencës/Autorizimit nga AKEP sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9918 "Për komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë" dhe akteve të tjera rregullatore në fuqi.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Përditësuar: 18 Tetor 2016