THIRRJE E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM SH.A.

Tiranë, më 1 gusht 2018

Aksionarëve të ALBtelecom Sh.a,

Kemi kënaqësinë t’Ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të ALBtelecom sh.a.

ALBTELECOM SH.A. (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) ështe një shoqëri aksionare e themeluar sipas së drejtës shqiptare, me seli në Autostradën Tiranë – Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri, e regjistruar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Vendim Nr. 20820, datë 16 shkurt 1999. (www.albtelecom.al)

Vendi: ALBtelecom SH.A., Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 7, Kashar, Shqipëri

Datë: 27 gusht 2018

Ora: 11:00

Aksionarët mund të përfaqësohen në mbledhje nga përfaqësuesit e tyre, me anë të një autorizimi ose prokure të posaçme. Aksionarët e ALBtelecom janë regjistruar në Librin e Aksioneve të Shoqërisë. Aksionarët mund të konsultohen me përmbajtjen e Librit të Aksioneve, si edhe të çdo dokumenti tjetër në lidhje me këtë Asamble të Përgjithshme, pranë Drejtorisë së Çështjeve Ligjore, në adresën: Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 7, Kashar, Shqipëri.

Asambleja e Përgjithshme thirret dhe mblidhet në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, dhe në veçanti të drejtat e Aksionarëve janë dhe do të respektohen në përputhje me nenet 137, 138, 139, 140 dhe vijues të ligjit të lartpërmendur.

Rendi i Ditës:

 1. Miratimi i Dokumenteve të miratuara me Vendimin e Këshillit të Administrimit Nr. 4, datë 11 korrik, 2018:
 • Raporti i Veprimtarisë së vitit 2017 të Shoqërisë;
 • Pasqyrat financiare për vitin 2017 për Shoqërinë;
 • Raporti i Ekspertit kontabël të autorizuar - Mazars shpk;
 • Deklarata e Miradministrimit të Shoqërisë për vitin 2017;
 1. Miratimi i shpërndarjes ose jo të fitimeve vjetore per Vitin Financiar 2017.
 2. Shkarkimi nga përgjegjësia e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë në lidhje me administrimin e Shoqërisë për Vitin 2017.
 3. Miratimi i emërimit të Mazars shpk si ekspert kontabël i autorizuar për një afat një vjeçar duke filluar nga 26/05/2018, për auditimin e vitit financiar 2018.
 4. Miratimin e rinovimit të afatit në detyrën e Anëtarit të Këshillit të Administrimit për anëtarët Ertuğrul Gürler, z. Tahsin Yılmaz dhe z. Mahmut Can Çalık për një periudhë 3 vjeçare, duke filluar nga data 18.09.2018, deri më datë 18.09.2021.
 5. Miratimi i shtimit të objektit të aktivitetit të shoqërisë duke shtuar në nenin 4 të Statutit të Shoqërisë paragrafin 4.6 dhe 4.7 parashikimin si vijon:
  • Kryerja e të gjitha veprimeve në lidhje me regjistrimin dhe shitjen e domaineve.
  • Furnizimi, tregtimi dhe shpërndarja e pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës, të mjeteve transmetuese së të dhënave dhe të kasave fiskale, si edhe të produkteve dhe aksesorëve të komunikimit për dhe në lidhje me shërbimet e telekomunikacionit dhe shërbimet audiovizive. Ofrimi i shërbimeve të asistencës teknike dhe mirëmbajtjes së pajisjeve të telekomunikacionit, të zërit, figurës, të mjeteve transmetuese së të dhënave dhe të kasave fiskale.
 6. Të ndryshme

Për çdo informacion të mëtejshëm që mund t’Ju nevojitet, Ju lutem të kontaktoni Z. Ervin Shpori, Drejtor i Grupit Ligjor, Rregullator & Konkurrencës dhe Sekretar i Mbledhjes, në adresën: Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 7, Kashar, Shqipëri.

Ju falënderojmë për bashkëpunimin tuaj.

Tahsin Yilmaz

Administrator

Përditësuar: 2 Gusht 2018