THIRRJE  E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË ALBTELECOM  SH.A

Tiranë, më 12/03/2020

Aksionarëve të ALBtelecom sh.a

Në emër të ALBTELECOM SH.A (“ALBtelecom” ose “Shoqëria”) shoqëri aksionare, me adresë në Autostradën Tiranë – Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri, regjistruar me Vendimin Nr. 20820, datë 16.02.1999 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, (www.albtelecom.al).

Kemi kënaqësinë t’ju njoftojmë mbledhjen e ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë

Vendi: ALBtelecom sh.a

Autostrada Tiranë- Durrës, Km. 7, Kashar, Shqipëri

Data: 03/04/2020

Ora: 11:00

Rendi i ditës për këtë Mbledhje propozohet:

  1. Miratimi i Dokumentave të miratuara me Vendimin Nr. 2, datë 10 Mars 2020 të Këshillit të Administrimit:
  • Raporti i Veprimtarisë së vitit 2019 të Shoqërisë;
  • Pasqyrat Financiare për vitin 2019 për Shoqërinë dhe Raportin e Ekspertit Kontabël të Autorizuar - Mazars sh.p.k;
  • Deklarata e Miradministrimit të Shoqërisë për vitin 2019.
  1. Miratimi i shpërndarjes ose jo të fitimeve vjetore për Vitin Financiar 2019.
  2. Shkarkimi nga përgjegjësia e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë në lidhje me administrimin e Shoqërisë për Vitin 2019.
  3. Miratimi i emërimit të Mazars sh.p.k, në cilësinë e Ekspertit Kontabël të Autorizuar për një periudhë 1 vjeçare, duke filluar nga data 26.05.2020, për kontrollin e vitit ushtrimor 2020.
  4. Mitatimi i ndryshimeve në përbërjen e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë.
  5. Miratimi i shtimit të objektit të aktivitetit të Shoqërisë, duke shtuar në Nenin 4 të Statutit të Shoqërisë paragrafin 4.9, parashikimin si vijon:

“Prodhimi dhe shfrytëzimi i aplikacioneve dhe/ose programeve softuer (software) në funksion të shërbimeve të komunikimeve elektronike apo veprimtarive të zhvilluara në përputhje me aktivitetin e Shoqërisë, për nevoja të veta apo për qëllime tregtimi te të tretët”.

  1. Të ndryshme;

Për cdo informacion të mëtejshëm që mund t’ju nevojitet, ju lutem kontaktoni Z.Ervin Shpori, Drejtor i Grupit Ligjor, Rregullator dhe Konkurrencës, njëkohësisht dhe Sekretar i Mbledhjes, në adresën: Autostrada Tiranë- Durrës, Km. 7, Kashar, Tiranë, Shqipëri.

Ju faleminderit për bashkëpunimin,

Tahsin YILMAZ

_______________

Administrator

Përditësuar: 10 Mars 2020