Profili Im Terma dhe Kushte

Termat dhe kushtet që rregullojnë përdorimin e Shërbimit "Mobile Self Care Application"

Këto janë termat dhe kushtet që rregullojnë përdorimin e Shërbimit “Mobile Self Care Application” të Albtelecom sh.a.

Këto terma dhe kushte përbëjnë një marrëveshje ligjore ndërmjet jush si përdorues dhe Albtelecom sh.a.

DUKE KLIKUAR NË BUTONIN “PRANOJ” MË POSHTË:

JU BINI DAKORD TË VEPRONI NË PËRPUTHJE ME KËTO KUSHTE DHE TERMA DHE JU PRANONI SE I KENI LEXUAR, KUPTUAR DHE JENI DAKORD TË VEPRONI NË PËRPUTHJE ME TË GJITHA KUSHTET DHE TERMAT KETU!

NËSE NUK JENI DAKORD TË VEPRONI NË PËRPUTHJE ME KUSHTET DHE TERMAT KËTU KLIKONI BUTONIN “NUK PRANOJ” MË POSHTË.

Nëse nuk jeni dakord të veproni në përputhje me Kushtet e Termat këtu, ndërmjet jush dhe Albtelecom nuk do të ekzistojë asnjë marrëveshje dhe Albtelecom nuk do të jetë e detyruar t’ju ofrojë Shërbimin Mobile Self Care Application ose Aplikacionin.

Albtelecom rezervon të drejtën për të ndryshuar një apo disa nga kushtet dhe termat këtu, pas një njoftimi të arsyeshëm, përfshi publikimin e një versioni të ri për Shërbimin.

Ju gjithashtu bini dakord se përdorimi në vazhdimësi nga ana juaj i Shërbimit përbën pranim të kushteve dhe termave, me ndryshimet përkatëse.


Me pranimin e këtyre termave dhe kushteve, ju keni të drejtë të shkarkoni dhe përdorni Aplikacionin e shërbimit Mobile Self Care.

Shkarkimi dhe përdorimi i Aplikacionit të shërbimit Mobile Self Care në vetvete do të jetë pa pagesë, përveç tarifës së aplikueshme për navigimin dhe përdorimin e internetit në varësi të pikës së aksesit WiFi, 3G ose 4G.

Përkufizime

Termat e mëposhtëm do të kenë këto kuptime:

  • Albtelecom sh.a. (“Albtelecom”) është një shoqëri aksionare, e themeluar sipas ligjeve të Shqipërisë, me seli në adresën Autostrada Tiranë – Durrës, Km 7, Kashar, Tiranë, me NIUS J61824053N.
  • Aplikacioni“ është Aplikacioni i shërbimit Self Care Applicationi shkarkuar nga ana juaj nëpërmjet aparatit tuaj celular nga dyqanet online (Google, Apple, Windows, Blackberry). Gjithashtu ne faqen zyrtare te internetit të Albtelecom, do te vendoset lidhje te cilat do te drejtojne perdoruesin ne dyqanet e mesiperme.
  • "Ju/Perdoruesi" është personi që përdor Shërbimin Self Care Application dhe është pajtimtar (me kontratë, me parapagesë dhe/ose hibrid) ne rrjetin e telefonise se levizshme Albtelecom.
  • “Pale” – Perdoruesi ose Albtelecom sipas rastit.
  • “Palet” - Perdoruesi dhe Albtelecom
  • Shërbimi “Mobile Self Care Application” është shërbimi që iu mundëson pajtimtareve te rrjetit te telefonise se levizshme të Albtelecom të shkarkojnë në kohë reale detajet e llogarisë së tyre dhe faturën, konsumin mujor, faturat, statusin e shërbimeve, përdorimin e paketave të tyre (telefonata, sms, internet), si dhe Suport, Harte, Pagesa me Kartë (rimbushje dhe fatura), si edhe konsiston në shkarkimin pa pagesë shtesë të aplikacionit në aparatin celular.

Të drejtat e Përdorimit
Albtelecom ju jep të drejta jo-ekskluzive për të përdorur Aplikacionin dhe Shërbimin Mobile Self Care. Albtelecom nuk mban asnjë përgjegjësi e nuk ka asnjë detyrim, dhe as nuk jep liçensa/të drejta për përdorimin e Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care në një rrjet ose me nje kartë SIM që nuk është Albtelecom.

Ju nuk mund të kopjoni, ndryshoni, ndani në pjesë ose zbërtheni Aplikacionin dhe Shërbimin Mobile Self Care apo pjesët e tyre.

Ju nuk mund të transferoni, të kaloni, të jepni me nën-liçense apo të shpërndani ose t’i lejoni një pale të tretë të përdorë Aplikacionin dhe Shërbimin Mobile Self Care ose një pjesë të tyre. Ju pranoni të mos përdorni Aplikacionin dhe Shërbimin Mobile Self Care apo një pjesë të tij në kundërshtim me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme ne fuqi, dhe ndryshimet e tyre kohe pas kohe.

Ju pranoni që Aplikacioni dhe Shërbimit Mobile Self Care, mund të mos jetë e përdorshme për shkak të mospërputhshmërisë se tyre me celularin juaj.

Për të përdorur Aplikacionin dhe Shërbimin Mobile Self Care, Ju duhet të keni konfiguruar më parë celularin juaj për të mundësuar navigimin në internet. Albtelecom nuk mban pergjegjesi per konfigurime te gabuara, te pasakta, apo mosfunksionim te sherbimit internet per raste jashte kontrollit dhe pergjegjesise se Albtelecom.

Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

Ju nuk përfitoni të drejta të Pronësisë Intelektuale ose të drejta të tjera të lidhura me të, përfshirë patenta, dizenjo, marka tregtare, të drejta të autorit në lidhje me përmbajtjen e Aplikacionit dhe Shërbimin Mobile Self Care.

Ofrimi nga ana e Albtelecom i Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care nuk nënkupton transferimin e të drejtave të Pronësisë Intelektuale të zotëruara nga ana jonë apo nga ofruesit e liçensuar në lidhje me Aplikacionin dhe Shërbimin Mobile Self Care, por thjesht lejimin e përdorimit të Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care sipas Kushteve tdhe Termave për Përdorimin e Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care.

Përdorimi i Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care mbrohet nga legjislacion perkates në fushën e Pronësisë Intelektuale.

Ju nuk mund të printoni, kopjoni, riprodhoni, shpërndani, modifikoni ose të dublikoni në ndonjë mënyrë tjetër, tërësisht ose pjesërisht, software apo materiale të tjera që iu jepen në lidhje me Aplikacionin dhe Shërbimin My Self Care pa miratimin paraprak me shkrim te Albtelecom.

Përgjegjësia dhe rregullat e përdorimit të Aplikacionit dhe Shërbimit

Ju mbani përgjegjësi të plotë për veprimet tuaja në lidhje me të gjithë veprimet qe kryeni, përmbajtjen që shkarkoni dhe menyren e perdorimit te Sherbimit dhe Aplikacionit, perfshira ruajtjen e fjalekalimit dhe aksesin e tij nga pale te treta.

Nëse jeni 18 vjeç ose më shumë, ju mbani personalisht përgjegjësi për detyrimet tuaja qe lindin nga përdorimi i Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care të ofruar nga Albtelecom.

Nëse jeni nën 18 vjeç, ju dhe prindërit tuaj ose kujdestari juaj ligjor mbani përgjegjësi për detyrimet tuaja qe lindin nga përdorimi i Aplikacionit dhe Shërbimit My Self Care.

Me përdorimin e Aplikacionit dhe Shërbimit My Self Care, ju merrni përsipër sa më poshtë:
Mospërdorimin e Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care për qëllime komerciale. Shërbimi është vetëm për përdorimin personal të pajtimtareve te Albtelecom dhe nuk mund të përdoret për veprimtari tregtare, përveçse kur është miratuar në mënyrë te qarte paraprakisht me shkrim nga Albtelecom.

Nëse dëshironi të lidheni me rrjetin Albtelecom, ju pranoni se: (i) nuk do të riprodhoni Aplikacionin dhe Shërbimin Mobile Self Care (ii) nuk do të kryeni veprime që lidhen me ose shkaktojnë vendosjen e përmbajtjeve me natyrë përçmuese apo keqinformimuese rreth Albtelecom.

Ju jeni në dijeni dhe pranoni se gjatë procedurës së regjistrimit, Ju do të na jepni informacionin personal për numrin e telefonit, adresën e postes elektronike dhe fjalekalimin e zgjedhur nga Perdoruesi, si dhe që Albtelecom do të mbledhë informacion në lidhje me telefonin tuaj dhe mënyrën e përdorimit të aplikimit/shërbimit, çka është e nevojshme për funksionimin e aplikimit/shërbimit (për shembull, gjuha, pajisja dhe statistikat e përdorimit).

Albtelecom e përdor informacionin e mbledhur me qëllim ofrimin e shërbimit të kërkuar, ofrimin e suportit në rast të ndonjë problemi, për të ofruar mirëmbajtje, si dhe për të optimizuar dhe përmirësuar performancën e shërbimit. Albtelecom e ruan informacionin e mbledhur në mënyrë të sigurtë në serverat e Albtelecom ne perputhje me parashikimet perkatese te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale.

Albtelecom mund t’ju dërgojë komunikime (SMS dhe/ose email-e nga sistemi), perfshira por pa u kufizuar ne konfirmimin e regjistrimit, kujtesat për fjalëkalimet, përditësimet për ndryshimet e bëra shërbimit duke përfshirë njoftimet që ne mund t’ju dërgojmë në lidhje me përdorimin nga ana juaj të shërbimit.

Albtelecom ka te drejte të përdorë informacionin tuaj për qëllime marketing vetem nëse ju keni dhënë pëlqimin tuaj për këtë. Me përdorimin e shërbimit dhe pranimin e këtyre kushteve, ju pranoni përdorimin nga ana e Albtelecom të të dhënave tuaja si më lart. Ne rast se nuk doni qe informacioni juaj te perdoret per qellime marketing, ju lutem te dergoni nje kerkese ne adresen info@albtelecom.al

Kontakt per te dhenat personale. Ju si perdorues ne cilesine e subjektit të dhënave personale keni të drejtë të kërkoni akses në të dhënat tuaja si dhe të kërkoni që këto të dhëna të korrigjohen apo të përditësohen në përputhje me kërkesat e Ligjit 9887 datë 10.3.2008 « Për mbrojtjen e të dhënave personale », te ndryshuar. Kërkesa mund të drejtohet në adresën info@albtelecom.al

Përjashtimi i Garancive dhe Kufizimi i Përgjegjësisë

Për aq sa lejohet nga ligji i zbatueshëm, Aplikacioni dhe Shërbimi Mobile Self Care ju ofrohet "siç është" pa garanci apo kushte të tjera në lidhje me Aplikacionin dhe Shërbimin Mobile Self Care nga ofruesit e liçensuar të Aplikacionit dhe Sherbimit Mobile Care.

Ne ose ofruesit tanë të liçensuar të Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care nuk do t’ju detyrohemi përfshire po pa u kufizuar ne: rimbursim, kompensim, dëmet dhe/ose humbje për shkak të humbjes së fitimit aktual apo të ardhshëm, humbjen e të ardhurave, xhiron e shitjeve; humbjen e emrit të mirë, humbjen ose dëmtimin e reputacionit, humbjen e kontratave ose klientëve, humbjen e kursimeve te parashikuara, humbjen ose dëmtimin e të dhënave apo programeve apo për arsye të tjera çfarëdo qofshin ose indirekte, të veçanta, të rastësishme ose të rëndësishme, qoftë të shkaktuara padrejtësisht (përfshi nga neglizhenca) qoftë për shkak të kontratës, madje edhe në qoftë se ne apo ofruesit tanë të liçensuar të Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care kanë qenë të informuar për mundësinë e humbjeve apo dëmtimeve të tilla.

Shërbimi i Kujdesit ndaj Klientit

Nëse keni nevojë për asistencë në lidhje me Aplikacionin dhe Shërbimin My Self Care, ju lutemi:
telefononi Shërbimin e Kujdesit per Klientin ne numrin 123, ose ose 042200123

Ligji i zbatueshëm dhe Juridiksioni

Këto Kushte dhe Terma për përdorimin e Aplikacionit dhe Shërbimit Mobile Self Care do të rregullohen dhe interpretohen sipas ligjit Shqiptar. Per cdo mosmarrveshje ne lidhje me to, Palet angazhohen te zgjidhin mosmarreveshjet me mirekuptim. Ne rast te kundert palet i drejtohen Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Përditësuar: 27 Janar 2017