Paketa


Tani shërbimin e Internetit mund ta marrësh edhe për periudha 1, 3 apo 6 mujore. Parapaguaj totalin e pajtimit mujor të paketës për të gjithë periudhën e kontratës.
Përditësuar: 29 Dhjetor 2016