Announcement on SuperFamily changes

Starting from September 1, 2022, SuperFamily benefits will be as follows:

10% discount, up to 50% discount on Internet service or IPTV invoice

1 GB with each Super Package activation (700 ALL and up) or for any mobile contract member

(with monthly fee of 700 ALL and up).

For individual prepaid members and Control tariff plans - for any activation of Super packages (starting from Super 700) by prepaid and control mobile members, a 10% discount on the fixed invoice applies (if the fixed number has no unpaid invoices by the end of the month).

For individual contract numbers – for each individual contract number that is a member of the SuperFamily group (starting at 700 ALL) on the 1st of each month if the contract is in active status and there are no unpaid invoices until the 23rd of the previous month, as well as if the fixed number has no unpaid invoices by the end of the month, a 10% discount on the fixed invoice will apply.

  • 1 GB internet dhuratë çdo muaj

Për numrat individual me parapagesë dhe planet tarifore Control - ditën e nesërme pas çdo aktivizimi të paketave Super (duke filluar nga Super 700).

For individual contract numbers - on the 1st of each month, if the contract is in active status and there are no unpaid invoices.

Note: The above changes will apply only to customers who become part of the SuperFamily group starting on 01.09.2022. Customers who have become part of the SuperFamily before 01.09.2022, in accordance with the 30-day notification deadline, will be affected by the changes mentioned 30 days from the date of activation of the SuperFamily Group.

Existing customers who have the fixed telephone service only, and who have become part of the group before 01.09.2022, will also be affected by the above changes and at the same time will not be able to add new members to the Group. After 01.09.2022, no fixed telephone service customer will have the opportunity to create SuperFamily groups.

TERMS AND CONDITIONS

The discount on the monthly IPTV, Internet or Fixed service fee can be benefited by the activity of group mobile members, with prepayment and individual contract maximum of 5 members.

  1. Zbritja prej 10% do të aplikohet në tarifën mujore të “shërbimeve Internet dhe IPTV”. Kjo zbritje do të aplikohet për çdo blerje të paketave Super (duke filluar nga Super 700) nga anëtarët mobile me parapagesë dhe ne planet Control te grupit SuperFamilja, dhe për çdo anetar me kontratë individuale që në datën 23 te cdo muaji nuk ka detyrime te pashlyera si dhe nese numri fiks nuk ka asnje fature te papaguar deri ne fund te muajit.
  2. Vlera totale e zbritjes që aplikohet në faturën e fiksit llogaritet duke zbritur 10% nga vlera neto e sherbimit Internet/IPTV për cdo paketë Super (duke filluar nga Super 700) te aktivizuar nga anëtaret mobile dhe per për cdo numër me kontratë individuale që në datën 23 të cdo muaji nuk ka detyrime te pashlyera si dhe nese numri fiks nuk ka asnje fature te papaguar deri ne fund te muajit.
  3. Përfitimet e të qenit pjesë e Grupit SuperFamilja mund të sigurohen vetëm për paketat mujore Super mobile me parapagesë (duke filluar nga Super 700) që janë aktivizuar pasi numri mobile ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e Grupit.
  4. Në muajin në të cilin krijohet Grupi, zbritja do të llogaritet vetëm për paketat mujore mobile me parapagesë dhe anëtarët me kontratë individuale që janë aktivizuar pasi numri mobile ka marrë mesazhin e konfirmimit që është bërë pjesë e Grupit.
  5. Zbritja prej 10% do te aplikohet edhe nëse anëtarët mobile të grupit SuperFamilja janë pjesë e ofertave promocionale që ofrojnë zbritje në paketat mujore mobile Super me parapagesë (me kusht që vlera përfundimtare e paketës të mos jetë më pak se 700 Lekë).
Last Update: 1 August 2022