Interconnection reference offer

Qëllimi i përgatitjes së këtij dokumenti, Ofertë Referencë i nterkoneksioni, është përcaktimi kritereve e procedurave për rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet Albtelecom dhe Operatorit Përfitues lidhur me shërbimet dhe fasilitetet shoqëruese që përshkruhen në një Marrëveshje Interkoneksioni që lidhet midis Albtelecom dhe Operatorit Përfitues bazuar në këtë Oferte Referencë të Interkoneksionit.

Objekti i kësaj Oferte Referencë është ofrimi i shërbimeve nga Albtelecom, në pikën e interkoneksionit me qëllim përdorimin e tyre nga Operatori Përfitues sipas Autorizimit nga AKEP dhe marrëveshjes së lidhur me Albtelecom, për përdoruesit e tij. Albtelecom lejon aksesin për shërbimet e ofruara nga Operatori Përfitues sipas përcaktimeve në Autorizimin përkatës dhe akteve të tjera rregulluese për këto shërbime si dhe ofron akses në fasilitetet shoqëruese në infrastrukturen e rrjetit të tij me informacionet përkatëse duke u mbeshtetur në një marrëveshje paraprake konfidencialiteti.

Notice: This information is available in Albanian version only

Last Update: 23 December 2016