Reference offer for leased lines

Albtelecom sh.a. eshte operator i Autorizuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike (AKEP) per ofrimin sherbimeve dhe rrjeteve te komunikimeve elektronike ne Republiken e Shqiperise. Oferta Reference e linjave me qira eshte paraqitur me poshte ne formen e nje marreveshje sherbimi qe i ofrohet perdoruesve ne perputhje me kuadrin rregullator ne republiken e Shqiperise dhe ne perputhje me termat dhe specifikimet teknike te kesaj oferte reference. Per me shume informacion klikoni ketu.

Notice: This information is available in Albanian version only

Last Update: 23 December 2016